Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Thông báo cổ đông


Báo cáo đại hội cổ đông thường niên 2023

      28.04.2023

1. Báo cáo HĐQT và Ban giám đốc.

2. Báo cáo Ban Kiểm Soát 2022.

3. Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.

4. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.

5. Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.

 
Công bố thay đổi nhân sự

      28.04.2023

1. Công bố đơn từ nhiệm.

2. Công bố thay đổi nhân sự.

 
Báo Cáo Tài Chính và Công Văn giải trình BCTC Quý 1 năm 2023

      20.04.2023

1. Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023.

2. Công văn giải trình Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2023.

 
Thông tin Đại hội cổ đông năm 2023

      10.04.2023

1. Báo cáo HĐQT và Ban giám đốc.

2. Báo cáo Ban Kiểm Soát 2022.

3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4. Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

5. Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2023.

6. Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2023.

7. Dự thảo Điều lệ Công ty.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 29
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia