Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Ban lãnh đạo
Hội đồng quản trị

Bà: HUỲNH THỊ NGỌC LAN
Chủ tịch HĐQT


Bà: HOÀNG THỊ KIM HIÊN
Thành viên HĐQT


ông: ngô trung lĩnh
Thành viên HĐQT


Bà: TRẦN THỊ LAN ANH
Thành viên HĐQT


Ông: TRẦN NGỌC hÂN
Thành viên HĐQT

Ban giám đốc

Bà: HUỲNH THỊ NGỌC LAN
Tổng Giám đốc

1-hinhthanh-phattrien

1-sodotochuc

88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia