Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Công văn giải trình BCTC số CV 19-CV-SQC .

Công văn giải trình BCTC số CV 20-CV-SQC.

-------------------------------------------------------------------

 

Báo cáo tài chính SQC quý 1 năm 2024.

Công văn công bố thông tin BCTC quý 1 năm 2024.

-------------------------------------------------------------------

 

Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2023.

Công văn thông tin Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2023.

-------------------------------------------------------------------


Báo Cáo Tài Chính Quý 3 năm 2023.

Công văn giải trình CBTT Báo Cáo Tài Chính Quý 3 năm 2023.

-------------------------------------------------------------------

 

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023.

Công văn giải trình CBTT báo cáo tài chính  6 tháng đầu năm 2023.

Công văn giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC 6 tháng đầu năm 2023.

 -------------------------------------------------------------------


Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2023.

Công văn giải trình Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2023..

-------------------------------------------------------------------


Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2023.

Công văn giải trình Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2023.

-------------------------------------------------------------------


Báo cáo thường niên năm 2022

-------------------------------------------------------------------


Báo cáo tài chính năm 2022.

Công văn giải trình công bố thông tin Báo Cáo Tài Chính năm 2022.

Công văn giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo Cáo Tài Chính năm 2022.


-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022.

Công văn giải trình báo cáo tài chính quý 04.2022.


  -------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022.

Công văn công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2022.


-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm năm 2022.

Công văn giải trình báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022.


-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022.

Giải trình công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2022.


-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022.

Công văn giải trình báo cáo tài chính quý 1 năm 2022.


-------------------------------------------------------------------

Báo cáo thường niên năm 2021

-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính năm 2021

Công văn giải trình BCTC năm 2021

-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính quý 4/2021

Công văn giải trình BCTC quý 4/2021

-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính quý 3/2021

Công văn giải trình BCTC quý 3/2021

-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Công văn giải trình BCTC 6 tháng đầu năm 2021

-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính quý 2/2021

Công văn giải trình BCTC quý 2/2021

-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính quý 1/2021

Công văn giải trình BCTC quý 1/2021

-------------------------------------------------------------------

Báo cáo thường niên năm 2020

-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính năm 2020

Công bố thông tin Báo Cáo Tài Chính năm 2020

-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính quý 4/2020

Công văn giải trình BCTC quý 4/2020

-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính quý 3/2020

Công văn giải trình BCTC quý 3/2020

-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Công văn giải trình BCTC 6 tháng đầu năm 2020

-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính quý 2/2020

Công văn giải trình Báo cáo tài chính quý 2/2020


-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính quý 1/2020

Công văn giải trình Báo cáo tài chính quý 1/2020


-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính năm 2019

Công văn giải trình Báo cáo tài chính năm 2019

 

-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính quý 4/2019

Công văn giải trình Báo cáo tài chính quý 4/2019 

 

-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính quý 3/2019

Công văn giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2019 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Công văn giải trình BCTC 6 tháng đầu năm 2019

-------------------------------------------------------------------

 

Báo cáo tài chính quý 2/2019

Công văn giải trình BCTC chính quý 2/2019

-------------------------------------------------------------------

 

Báo cáo tài chính Quý 1/2019 

Công văn CBTT BCTC Quý 1/2019

-------------------------------------------------------------------

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Công văn giải trình Công bố thông tin cho BCTC 2018

Báo cáo tài chính Quý 4/2018

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý 4/2018

Báo cáo tài chính Quý 3/2018

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý 3/2018

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Công văn CBTT BCTC 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 2/2018

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý 2/2018

Báo cáo tài chính Quý 1/2018

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý 1/2018

Báo cáo tài chính năm 2017

Công văn công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính Quý 4. 2017

Công văn công bố thông tin BCTC Quý 4.2017

Báo cáo tài chính Quý 3.2017

Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý 3.2017

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Văn bản giải trình báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý 2.2017

Báo cáo tài chính Quý 2.2017

Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý 1.2017

Báo cáo tài chính Quý 1.2017

Báo cáo thường niên năm 2016

Công văn CBTT Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Báo cáo Quản trị năm 2016

Giải trình báo cáo tài chính Quý IV 2016

Báo cáo tài chính quý IV 2016 

Giải trình công bố thông tin báo cáo tài chính Quý III 2016

Báo cáo Tài chính Quý III 2016

Công văn giải trình chênh lệch tăng lỗ lợi nhuận sau thuế

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Công văn Giải trình chênh lệch LNST - BCTC Quý II 2016

Báo cáo Tài chính Quý II 2016

Công văn giải trình chênh lệch LNST - BCTC Quý I 2016

Báo cáo tài chính Quý I 2016

Báo cáo thường niên 2015 (Phần 1; Phần 2)

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính Quý IV 2015

Công văn gửi UBCKNN công bố Báo cáo tài chính Quý IV 2015

Báo cáo tài chính Quý III 2015

Công văn gửi UBCKNN công bố Báo cáo tài chính Quý III 2015

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã được soát xét)

Công văn gửi UBCKNN công bố Báo cáo tài chính Quý II 2015

Báo cáo tài chính Quý II 2015

Công văn giải trình chênh lệch LNST - BCTC quý I 2015

Báo cáo tài chính Quý I 2015

Báo cáo thường niên 2014 (Phần 1; Phần 2)

Công văn Giải trình chênh lệch LNST - BCTC năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán)

Công văn gửi UBCKNN công bố Báo cáo tài chính Quý IV 2014

Báo cáo tài chính Quý IV 2014

Báo cáo tài chính Quý III 2014

Công văn gửi UBCKNN công bố Báo cáo tài chính Quý III 2014

Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2014 (giữa kiểm toán và công ty lập)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 (đã kiểm toán)

Công văn gửi UBCKNN công bố Báo cáo tài chính Quý II 2014

Báo cáo tài chính Quý II 2014

Công văn gửi UBCKNN công bố Báo cáo tài chính Quý I 2014

Báo cáo tài chính Qúy I 2014

Báo cáo tài chính Năm 2013 đã được kiểm toán

Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo Tài chính Quý IV 2013

Báo cáo Tài chính Quý IV 2013

Báo cáo Tài chính Quý III 2013

Công văn công bố thông tin BCTC và Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2013

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã được soát xét (Phần 1: trang 1-13) ; (Phần 2: trang 14-23) ; (Phần 3: trang 24-35)

Công văn gửi UBCKNN công bố báo cáo tài chính Quý II 2013

Báo cáo Tài chính Quý II 2013 (Phần 1: trang 1-14) ; (Phần 2: 15-25)

Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo tài chính Quý I 2013

Báo cáo tài chính Qúy I 2013

Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2012

Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (Phần 1: trang 1-10) ; (Phần 1: trang 11-22) ; (Phần 3: trang 23-37)

Giải trình lợi nhuận sau thuế 10% trong báo cáo tài chính Quý IV 2012

Báo cáo tài chính Quý IV 2012

Báo cáo tài chính Quý III 2012 (Phần 1: trang 1-13) ; (Phần 2: trang 14-25)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã được soát xét

Giải trình lợi nhuận sau thuế 10% trong báo cáo tài chính Quý II 2012

Báo cáo tài chính Quý II 2012

Báo cáo tài chính Quý I 2012

Báo cáo tài chính Năm 2011 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính Quý IV 2011

Giải trình lợi nhuận sau thuế 10% trong báo cáo tài chính Quý III 2011

Báo cáo tài chính Quý III 2011

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đã kiểm toán

Giải trình lợi nhuận sau thuế 10% trong báo cáo tài chính Quý II 2011

Báo cáo tài chính Quý II 2011

Báo cáo tài chính Quý I 2011

Báo cáo tài chính Năm 2010 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính Quý IV 2010

Báo cáo tài chính Quý III 2010

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2010 (đã được soát xét) 

Báo cáo tài chính Quý II 2010 

Báo cáo tài chính Quý I 2010 

Báo cáo tài chính Quý IV 2009 

Báo cáo tài chính Năm 2009 

Lần cập nhật cuối lúc 24.06.2024