Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Chứng khoán SQC

Quá trình tăng vốn điều lệ của SQC

Tháng 12 năm 2006: Thành lập với mức vốn điều lệ 10.000.000.000 đồng

Tháng 04 năm 2007: Tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 30.000.000.000 đồng

- Căn cứ thực hiện:

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông số 300307/SQC-QĐ.07 ngày 30/03/2007 thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 lên 30.000.000.000 đồng;

+ Quyết định của Hội đồng quản trị số 220407/SQC-QĐ.07 ngày 22/04/2007 thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu.

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo phương thức chào bán trực tiếp cho các nhà đầu tư

- Mệnh giá cổ phiếu tại thời điểm phát hành: 100.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 200.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu được phân phối: 200.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu còn dư: 0 cổ phiếu

(Theo tổng hợp kết quả phát hành ngày 26/04/2007)

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 20.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp sau đợt phát hành: 30.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ đăng ký: 30.000.000.000 đồng

Tháng 12 năm 2007: Tăng vốn điều lệ thực góp từ 30.000.000.000 đồng lên 79.500.000.000 đồng

- Căn cứ thực hiện:

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông số 011107/SQC-QĐ.07 ngày 01/11/2007 thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 30.000.000.000 đồng lên 150.000.000.000 đồng.

+ Quyết định của Hội đồng quản trị số 191107/SQC-QĐ.07 ngày 19/11/2007 thông qua danh sách nhà đầu tư phát hành cổ phiếu và việc xử lý số cổ phiếu còn dư sau đợt phát hành.

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo phương thức chào bán trực tiếp cho các nhà đầu tư.

- Mệnh giá cổ phiếu tại thời điểm phát hành: 100.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.200.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu được phân phối: 495.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu còn dư: 705.000 cổ phiếu

(Theo tổng hợp kết quả đợt phát hành ngày 26/12/2007)

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 49.500.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp sau đợt phát hành: 79.500.000.000 đồn

- Vốn điều lệ đăng ký: 150.000.000.000 đồng

Tháng 12 năm 2008: Tăng vốn điều lệ thực góp từ 79.500.000.000 đồng lên 95.000.000.000 đồng

- Căn cứ thực hiện:

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông số 012208/QĐ-ĐHĐCĐ-SQC-08 ngày 22/01/2008 thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thực góp từ 79.500.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng.

+ Quyết định của Hội đồng quản trị số 120208/QĐ-HĐQT-SQC-08 ngày 12/02/2008 thông qua danh sách nhà đầu tư phát hành cổ phiếu và việc xử lý số cổ phiếu còn dư sau đợt phát hành.

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo phương thức chào bán trực tiếp cho các nhà đầu tư

- Mệnh giá cổ phiếu tại thời điểm phát hành: 100.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.205.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu được phân phối: 155.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu còn dư: 1.050.000 cổ phiếu

(Theo tổng hợp kết quả đợt phát hành ngày 31/12/2008)

Sau khi kết thúc đợt phát hành, Hội đồng quản trị đã quyết định sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để tiếp tục phát hành số lượng cổ phiếu còn dư nói trên cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu.

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 15.500.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp sau đợt phát hành: 95.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ đăng ký: 200.000.000.000 đồng

Tháng 05 năm 2009: Tăng vốn điều lệ thực góp từ 95.000.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng

- Căn cứ thực hiện:

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông số 01-09/NQĐHCĐ-09 ngày 18/05/2009 thông qua việc xử lý số cổ phiếu còn dư trong đợt phát hành tăng vốn lên 200 tỷ đồng.

+ Quyết định của Hội đồng quản trị số 200509/QĐ-HĐQT-SQC-09 ngày 20/05/2009 thông qua việc tiếp tục phát hành số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 200.000.000.000 đồng.

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo phương thức chào bán trực tiếp cho các nhà đầu tư.

- Mệnh giá cổ phiếu tại thời điểm phát hành: 100.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.050.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu được phân phối: 1.050.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu còn dư: 0 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 105.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp sau đợt phát hành: 200.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ đăng ký: 200.000.000.000 đồng

Tháng 10 năm 2009: Tăng vốn điều lệ thực góp từ 200.000.000.000 đồng lên 540.000.000.000 đồng

- Căn cứ thực hiện:

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông số 01-09/NQĐHCĐ-09 ngày 18/05/2009 thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 200.000.000.000 đồng lên 600.000.000.000 đồng.

+ Quyết định của Hội đồng quản trị số 01-09/NQHĐQT ngày 08/09/2009 thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ lên 600.000.000.000 đồng.

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo phương thức chào bán trực tiếp cho các nhà đầu tư

- Mệnh giá cổ phiếu tại thời điểm phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 40.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu được phân phối: 34.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu còn dư: 6.000.000 cổ phiếu

(Theo tổng hợp kết quả chào bán ngày 06/10/2009)

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 340.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp sau đợt phát hành: 540.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ đăng ký: 600.000.000.000 đồng

Tháng 11 năm 2009: Tăng vốn điều lệ thực góp từ 540.000.000.000 đồng lên 1.000.000.000.000 tỷ đồng

- Căn cứ thực hiện:

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông số 071109/SQC-NQĐHCĐ-09 ngày

+ 07/11/2009 thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 540.000.000.000 đồng lên 1.200.000.000.000 đồng theo 02 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 01 tăng vốn điều lệ từ 540.000.000.000 đồng lên 1.000.000.000.000 đồng.

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo phương thức chào bán trực tiếp cho các nhà đầu tư

- Mệnh giá cổ phiếu tại thời điểm phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 46.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu được phân phối: 46.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu còn dư: 0 cổ phiếu

(Theo tổng hợp kết quả chào bán ngày 10/11/2009)

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 460.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp sau đợt phát hành: 1.000.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ đăng ký: 1.200.000.000.000 đồng

Ngày 23/11/2009, Công ty CP Khoáng sán Sài Gòn - Quy Nhơn nộp hồ sơ niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội.