Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Photo Gallery
YOUAREHERE:  Photo Gallery Lễ khánh thành nhà máy xỉ Titan

Lễ khánh thành nhà máy xỉ Titan

Hinh 01

Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh - Tổng Giám đốc SQC phát biểu tại buổi Lễ.
Ms. Nguyen Tran Trieu Thanh – CEO of SQC addressing the ceremony.

Hinh 02

Bà Triệu Thanh hướng dẫn quan khách tham quan Nhà máy. Ms. Trieu Thanh directing the visitors to sightsee the Plant.

Hinh 03

Lễ khánh thành Nhà máy Xỉ Titan hiện đại nhất Việt Nam. Inaugural ceremony of the most modern Titanium slag plant in Vietnam.

Hinh 04

Nhà máy đi vào vận hành. The Plant going into operation.

Hinh 05

Nhà máy Xỉ Titan SQC. SQC Titanium slag plant.

Hinh 06

Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT SGI phát biểu tại buổi Lễ. Mr. Dang Thanh Tam – Chairman of SGI Board of Directors – addressing the ceremony.

Hinh 07

Ông Đặng Thành Tâm và bà Đặng Thị Hoàng Phượng, chủ tịch SQC cùng quan khách tham quan Nhà máy. Mr. Dang Thanh Tam and Ms. Dang Thi Hoang Phuong, chairman of SQC, accompanying the guests to sightsee the Plant.

Hinh 08

Quang cảnh buổi Lễ. Overview of the Ceremony.

Hinh 09

Quanh cảnh hoạt động của Nhà máy 2. Impression of the operation of Plant 2.

Hinh 10

Quanh cảnh hoạt động của Nhà máy

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.061 seconds, 1.17 MB
Application afterRoute: 0.084 seconds, 1.62 MB
Application afterDispatch: 0.394 seconds, 2.32 MB
Application afterRender: 0.481 seconds, 3.11 MB

Memory Usage

3296280

21 queries logged

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM sqc_menu AS m
    LEFT JOIN sqc_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,13,17,22,29,32,33,34,35,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_config
 4. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_config
 5. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE id = '3'
    ORDER BY ordering ASC
 6. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_files  
    WHERE gallery_id = 3
    AND published = 1  
    ORDER BY ordering ASC
 7. SELECT username
    FROM sqc_users
    WHERE id = '62'
 8. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '3'
 9. SELECT COUNT(1)
    FROM sqc_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id IN (3)
 10. SELECT thumb_id
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE id = '3'
 11. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '3'
 12. SELECT name
    FROM sqc_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id IN (3)
    AND published=1
    ORDER BY rand()
    LIMIT 1
 13. SELECT COUNT(1)
    FROM sqc_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id='3'
    AND published = '1'
 14. SELECT template
    FROM sqc_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 33)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 15. SELECT alias
    FROM sqc_menu
    WHERE id = 33
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM sqc_modules AS m
    LEFT JOIN sqc_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 33 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(28,16,18,1,19,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 18. SELECT *
    FROM sqc_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 19. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM sqc_menu AS m
    LEFT JOIN sqc_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 20. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,13,17,22,29,32,33,34,35,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 21. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(33)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None