Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Thư viện hình ảnh
Đường dẫn hiện tại:  Thư viện hình ảnh

Tooltip
Lễ khánh thành nhà máy xỉ Titan

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.050 seconds, 1.18 MB
Application afterRoute: 0.072 seconds, 1.63 MB
Application afterDispatch: 1.134 seconds, 2.34 MB
Application afterRender: 1.906 seconds, 3.11 MB

Bộ nhớ sử dụng

3297680

83 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM sqc_menu AS m
    LEFT JOIN sqc_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,13,17,22,29,32,33,34,35,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_config
 4. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_config
 5. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE id = '0'
    ORDER BY ordering ASC
 6. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_files  
    WHERE gallery_id = 0
    AND published = 1  
    ORDER BY ordering ASC
 7. SELECT username
    FROM sqc_users
    WHERE id = ''
 8. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '0'
 9. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '1'
 10. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '2'
 11. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '3'
 12. SELECT COUNT(1)
    FROM sqc_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id IN (0,1,2,3)
 13. SELECT thumb_id
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE id = '0'
 14. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '0'
 15. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '1'
 16. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '2'
 17. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '3'
 18. SELECT name
    FROM sqc_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id IN (0,1,2,3)
    AND published=1
    ORDER BY rand()
    LIMIT 1
 19. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE id = '0'
    ORDER BY ordering ASC
 20. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_files  
    WHERE gallery_id = 0
    AND published = 1  
    ORDER BY ordering ASC
 21. SELECT username
    FROM sqc_users
    WHERE id = ''
 22. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '0'
 23. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '1'
 24. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '2'
 25. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '3'
 26. SELECT COUNT(1)
    FROM sqc_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id IN (0,1,2,3)
 27. SELECT thumb_id
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE id = '0'
 28. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '0'
 29. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '1'
 30. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '2'
 31. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '3'
 32. SELECT name
    FROM sqc_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id IN (0,1,2,3)
    AND published=1
    ORDER BY rand()
    LIMIT 1
 33. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE id = '0'
    ORDER BY ordering ASC
 34. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_files  
    WHERE gallery_id = 0
    AND published = 1  
    ORDER BY ordering ASC
 35. SELECT username
    FROM sqc_users
    WHERE id = ''
 36. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '0'
 37. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '1'
 38. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '2'
 39. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '3'
 40. SELECT COUNT(1)
    FROM sqc_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id IN (0,1,2,3)
 41. SELECT thumb_id
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE id = '0'
 42. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '0'
 43. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '1'
 44. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '2'
 45. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '3'
 46. SELECT name
    FROM sqc_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id IN (0,1,2,3)
    AND published=1
    ORDER BY rand()
    LIMIT 1
 47. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE id = '0'
    ORDER BY ordering ASC
 48. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_files  
    WHERE gallery_id = 0
    AND published = 1  
    ORDER BY ordering ASC
 49. SELECT username
    FROM sqc_users
    WHERE id = ''
 50. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '0'
 51. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '1'
 52. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '2'
 53. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '3'
 54. SELECT COUNT(1)
    FROM sqc_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id IN (0,1,2,3)
 55. SELECT thumb_id
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE id = '0'
 56. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '0'
 57. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '1'
 58. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '2'
 59. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '3'
 60. SELECT name
    FROM sqc_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id IN (0,1,2,3)
    AND published=1
    ORDER BY rand()
    LIMIT 1
 61. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '0'
    ORDER BY ordering ASC
 62. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_files  
    WHERE gallery_id = 3
    AND published = 1  
    ORDER BY ordering ASC
 63. SELECT username
    FROM sqc_users
    WHERE id = '62'
 64. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '3'
 65. SELECT COUNT(1)
    FROM sqc_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id IN (3)
 66. SELECT thumb_id
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE id = '3'
 67. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '3'
 68. SELECT name
    FROM sqc_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id IN (3)
    AND published=1
    ORDER BY rand()
    LIMIT 1
 69. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_files
    WHERE DATE >= '2019-01-12 00:01:00'
    AND gallery_id = '0'
    AND published = '1'
 70. SELECT COUNT(1)
    FROM sqc_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id='3'
    AND published = '1'
 71. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '3'
 72. SELECT COUNT(1)
    FROM sqc_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id IN (3)
 73. SELECT *
    FROM sqc_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '3'
    ORDER BY ordering ASC
 74. SELECT COUNT(1)
    FROM sqc_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id='0'
    AND published = '1'
 75. UPDATE sqc_rsgallery2_galleries
    SET hits = hits + 1
    WHERE id = 0
 76. SELECT template
    FROM sqc_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 33)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 77. SELECT alias
    FROM sqc_menu
    WHERE id = 33
 78. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM sqc_modules AS m
    LEFT JOIN sqc_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 33 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 79. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(28,16,18,1,19,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 80. SELECT *
    FROM sqc_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 81. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM sqc_menu AS m
    LEFT JOIN sqc_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 82. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,13,17,22,29,32,33,34,35,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 83. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(33)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không