Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Ban lãnh đạo
Hội đồng quản trị

Bà: ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
Chủ tịch HĐQT


Bà: NGUYỄN TRẦN TRIỆU THANH
Thành viên HĐQT


Bà: HOÀNG THỊ KIM HIÊN
Thành viên HĐQT


Bà: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Thành viên HĐQT


Ông: ĐẶNG NHỨT
Thành viên HĐQT

Ban giám đốc

Bà: ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
Tổng Giám đốc


Bà: NGUYỄN TRẦN TRIỆU THANH
Phó Tổng Giám đốc

1-hinhthanh-phattrien

1-sodotochuc

88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia