Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Ban lãnh đạo
Hội đồng quản trị

Bà: ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
Chủ tịch HĐQT


Bà: NGUYỄN TRẦN TRIỆU THANH
Thành viên HĐQT


Bà: HOÀNG THỊ KIM HIÊN
Thành viên HĐQT


Bà: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Thành viên HĐQT


Ông: ĐẶNG NHỨT
Thành viên HĐQT

Ban giám đốc

Bà: ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
Tổng Giám đốc


Bà: NGUYỄN TRẦN TRIỆU THANH
Phó Tổng Giám đốc

1-hinhthanh-phattrien

1-sodotochuc

88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.095 seconds, 1.18 MB
Application afterRoute: 0.126 seconds, 1.63 MB
Application afterDispatch: 0.213 seconds, 2.30 MB
Application afterRender: 0.342 seconds, 3.08 MB

Bộ nhớ sử dụng

3262840

20 các truy vấn đã được ghi lại

  1. SELECT m.*, c.`option` AS component
      FROM sqc_menu AS m
      LEFT JOIN sqc_components AS c
      ON m.componentid = c.id
      WHERE m.published = 1
      ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
  2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

      FROM sqc_jf_content AS jf_content

      WHERE jf_content.language_id=2
           
      AND jf_content.published=1
       
      AND jf_content.reference_id IN(1,2,13,17,22,29,32,33,34,35,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31)
       
      AND jf_content.reference_table='menu'
  3. SELECT template
      FROM sqc_templates_menu
      WHERE client_id = 0
      AND (menuid = 0 OR menuid = 4)
      ORDER BY menuid DESC
      LIMIT 0, 1
  4. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
      FROM sqc_categories AS c
      INNER JOIN sqc_sections AS s
      ON s.id = c.SECTION
      WHERE c.id = 16
      LIMIT 0, 1
  5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

      FROM sqc_jf_content AS jf_content

      WHERE jf_content.language_id=2
           
      AND jf_content.published=1
       
      AND jf_content.reference_id IN(16)
       
      AND jf_content.reference_table='categories'
  6. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
      FROM sqc_content AS a
      LEFT JOIN sqc_categories AS cc
      ON a.catid = cc.id
      LEFT JOIN sqc_users AS u
      ON u.id = a.created_by
      LEFT JOIN sqc_groups AS g
      ON a.access = g.id
      WHERE 1
      AND a.access <= 0
      AND a.catid = 16
      AND a.state = 1
      AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-12-13 22:24:09' )
      AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-12-13 22:24:09' )
      ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
  7. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
      FROM sqc_content AS a
      LEFT JOIN sqc_categories AS cc
      ON a.catid = cc.id
      LEFT JOIN sqc_users AS u
      ON u.id = a.created_by
      LEFT JOIN sqc_groups AS g
      ON a.access = g.id
      WHERE 1
      AND a.access <= 0
      AND a.catid = 16
      AND a.state = 1
      AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-12-13 22:24:09' )
      AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-12-13 22:24:09' )
      ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
  8. SELECT alias
      FROM sqc_menu
      WHERE id = 4
  9. SELECT *
      FROM sqc_content
      WHERE catid=14
      AND state
      ORDER BY ordering
  10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

      FROM sqc_jf_content AS jf_content

      WHERE jf_content.language_id=2
           
      AND jf_content.published=1
       
      AND jf_content.reference_id IN(32,33,34,35,49)
       
      AND jf_content.reference_table='content'
  11. SELECT *
      FROM sqc_content
      WHERE catid=15
      AND state
      ORDER BY ordering
  12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

      FROM sqc_jf_content AS jf_content

      WHERE jf_content.language_id=2
           
      AND jf_content.published=1
       
      AND jf_content.reference_id IN(101,30)
       
      AND jf_content.reference_table='content'
  13. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
      FROM sqc_modules AS m
      LEFT JOIN sqc_modules_menu AS mm
      ON mm.moduleid = m.id
      WHERE m.published = 1
      AND m.access <= 0
      AND m.client_id = 0
      AND ( mm.menuid = 4 OR mm.menuid = 0 )
      ORDER BY POSITION, ordering
  14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

      FROM sqc_jf_content AS jf_content

      WHERE jf_content.language_id=2
           
      AND jf_content.published=1
       
      AND jf_content.reference_id IN(16,18,1,20,21,25,19,29)
       
      AND jf_content.reference_table='modules'
  15. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
      FROM sqc_content AS a
      INNER JOIN sqc_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
      INNER JOIN sqc_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
      WHERE a.state = 1  
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
      AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-13 22:24:09' )  
      AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-13 22:24:09' )
      AND cc.id = 26
      AND cc.SECTION = s.id
      AND cc.published = 1
      AND s.published = 1
      ORDER BY a.ordering
      LIMIT 0, 1
  16. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

      FROM sqc_jf_content AS jf_content

      WHERE jf_content.language_id=2
           
      AND jf_content.published=1
       
      AND jf_content.reference_id IN(56)
       
      AND jf_content.reference_table='content'
  17. SELECT *
      FROM sqc_languages
      WHERE active=1
      ORDER BY ordering
  18. SELECT m.*, c.`option` AS component
      FROM sqc_menu AS m
      LEFT JOIN sqc_components AS c
      ON m.componentid = c.id
      WHERE m.published = 1  
      ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
  19. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

      FROM sqc_jf_content AS jf_content

      WHERE jf_content.language_id=2
           
      AND jf_content.published=1
       
      AND jf_content.reference_id IN(1,2,13,17,22,29,32,33,34,35,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31)
       
      AND jf_content.reference_table='menu'
  20. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

      FROM sqc_jf_content AS jf_content

      WHERE jf_content.language_id=1
           
      AND jf_content.published=1
       
      AND jf_content.reference_id IN(2,4)
       
      AND jf_content.reference_table='menu'

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không