Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Báo cáo tài chính
Lỗi
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode


Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Văn bản giải trình báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý 2.2017

Báo cáo tài chính Quý 2.2017

Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý 1.2017

Báo cáo tài chính Quý 1.2017

Báo cáo thường niên năm 2016

Công văn CBTT Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Báo cáo Quản trị năm 2016

Giải trình báo cáo tài chính Quý IV 2016

Báo cáo tài chính quý IV 2016 

Giải trình công bố thông tin báo cáo tài chính Quý III 2016

Báo cáo Tài chính Quý III 2016

Công văn giải trình chênh lệch tăng lỗ lợi nhuận sau thuế

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Công văn Giải trình chênh lệch LNST - BCTC Quý II 2016

Báo cáo Tài chính Quý II 2016

Công văn giải trình chênh lệch LNST - BCTC Quý I 2016

Báo cáo tài chính Quý I 2016

Báo cáo thường niên 2015 (Phần 1; Phần 2)

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính Quý IV 2015

Công văn gửi UBCKNN công bố Báo cáo tài chính Quý IV 2015

Báo cáo tài chính Quý III 2015

Công văn gửi UBCKNN công bố Báo cáo tài chính Quý III 2015

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã được soát xét)

Công văn gửi UBCKNN công bố Báo cáo tài chính Quý II 2015

Báo cáo tài chính Quý II 2015

Công văn giải trình chênh lệch LNST - BCTC quý I 2015

Báo cáo tài chính Quý I 2015

Báo cáo thường niên 2014 (Phần 1; Phần 2)

Công văn Giải trình chênh lệch LNST - BCTC năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán)

Công văn gửi UBCKNN công bố Báo cáo tài chính Quý IV 2014

Báo cáo tài chính Quý IV 2014

Báo cáo tài chính Quý III 2014

Công văn gửi UBCKNN công bố Báo cáo tài chính Quý III 2014

Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2014 (giữa kiểm toán và công ty lập)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 (đã kiểm toán)

Công văn gửi UBCKNN công bố Báo cáo tài chính Quý II 2014

Báo cáo tài chính Quý II 2014

Công văn gửi UBCKNN công bố Báo cáo tài chính Quý I 2014

Báo cáo tài chính Qúy I 2014

Báo cáo tài chính Năm 2013 đã được kiểm toán

Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo Tài chính Quý IV 2013

Báo cáo Tài chính Quý IV 2013

Báo cáo Tài chính Quý III 2013

Công văn công bố thông tin BCTC và Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2013

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã được soát xét (Phần 1: trang 1-13) ; (Phần 2: trang 14-23) ; (Phần 3: trang 24-35)

Công văn gửi UBCKNN công bố báo cáo tài chính Quý II 2013

Báo cáo Tài chính Quý II 2013 (Phần 1: trang 1-14) ; (Phần 2: 15-25)

Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo tài chính Quý I 2013

Báo cáo tài chính Qúy I 2013

Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2012

Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (Phần 1: trang 1-10) ; (Phần 1: trang 11-22) ; (Phần 3: trang 23-37)

Giải trình lợi nhuận sau thuế 10% trong báo cáo tài chính Quý IV 2012

Báo cáo tài chính Quý IV 2012

Báo cáo tài chính Quý III 2012 (Phần 1: trang 1-13) ; (Phần 2: trang 14-25)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã được soát xét

Giải trình lợi nhuận sau thuế 10% trong báo cáo tài chính Quý II 2012

Báo cáo tài chính Quý II 2012

Báo cáo tài chính Quý I 2012

Báo cáo tài chính Năm 2011 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính Quý IV 2011

Giải trình lợi nhuận sau thuế 10% trong báo cáo tài chính Quý III 2011

Báo cáo tài chính Quý III 2011

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đã kiểm toán

Giải trình lợi nhuận sau thuế 10% trong báo cáo tài chính Quý II 2011

Báo cáo tài chính Quý II 2011

Báo cáo tài chính Quý I 2011

Báo cáo tài chính Năm 2010 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính Quý IV 2010

Báo cáo tài chính Quý III 2010

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2010 (đã được soát xét) 

Báo cáo tài chính Quý II 2010 

Báo cáo tài chính Quý I 2010 

Báo cáo tài chính Quý IV 2009 

Báo cáo tài chính Năm 2009 

 


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của SQC

Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm 2007, 2008 và 09 tháng năm 2009.

Bảng Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT Chỉ tiêu
1 Tổng giá trị tài sản 106.177 215.342 102.81% 387.800
2 Doanh thu thuần 38.580 56.596 46.70% 108.117
3 Giá vốn hàng bán 15.754 38.918 147.03% 75.935
4 Lợi nhuận gộp 22.286 17.679 -22.55% 32.182
5 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 22.014 15.671 -28.81% 23.626
6 Tổng lợi nhuận trước thuế 22.014 15.672 -28.81% 27.095
7 Lợi nhuận sau thuế 15.853 11.291 - 28.78% 22.226
8 Tỷ lệ cổ tức (trên vốn điều lệ) 19% 11.25% - 42.11% -
9 Lợi nhuận trả cổ tức 15.105 10.695 - 29.20% -
10 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (=9/7) (%) 95.28% 94.72% - 0.59%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007, 2008 và 09 tháng năm 2009

Tổng tài sản và doanh thu thuần của Công ty tăng trưởng dần qua các năm. Tính riêng 09 tháng năm 2009, tổng tài sản của SQC đã tăng hơn 80% và doanh thu tăng hơn 91% so với cả năm 2008.

Tuy nhiên, năm 2008, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, SQC cũng không nằm ngoài sự tác động và ảnh hưởng đó. Mặc dù, doanh thu tăng đáng kể so với năm 2007 (46,70%) nhưng với các chi phí đầu vào tăng cao hơn nên lợi nhuận có sự sụt giảm so với năm 2007.

Trong 09 tháng năm 2009, tỷ lệ lợi nhuận biên trước thuế (25,06%) giảm nhẹ so với năm 2008 (28%). Tuy nhiên, tỷ lệ lợi nhuận biên từ hoạt động kinh doanh chính (trước hoạt động tài chính) vẫn giữ được sự ổn định (khoảng 27%).