Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Thông báo cổ đông


Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
25.04.2019

 Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị  & thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

 
Báo cáo thường niên năm 2018

Ngày 17/04/2019

 

SQC.BC thuong nien 2018

 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Ngày 11/04/2019 - Tp.HCM 

 

M1. Mau Bien ban hop Nhom - De cu HDQT

M2. Mau Bien ban hop Nhom - De cu BKS

M3. Mau don xin De cu HDQT

M4. Mau don xin De cu BKS

M5. Mau don xin ung cu HDQT

M6. Mau don xin ung cu BKS

M7. Mau so yeu li lich cua ung cu vien HDQT, BKS

M8. Mau phieu bau HDQT

M9. Mau phieu bau BKS

--------------------------------------------------------------------

SQC. Bao cao HDQT va BGD nam 2018

SQC. BC Ban kiem soat nam 2018

SQC. huong dan bau cu HDQT va BKS nhiem ky 2019-2024

SQC. Quy che bau cu HDQT va BKS nhiem ky 2019-2024

SQC. To trinh DHDCD thuong nien 2019 

SQC. Chuong trinh hop DHCD thuong nien 2019

--------------------------------------------------------------------

SQC.M1. Mau Giay uy quyen DHCD 2019

SQC.M2. Mau thu xac nhan tham du DHDCD 2019

--------------------------------------------------------------------

SQC.TB 0104. Hop DHCD thuong nien 2019

SQC.TB 0204. Bau HDQD va BKS nhiem ky 2019-2024

 

 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHCĐ 2019

12.03.2019 

Thông báo số 0303/TB-SQC.19 ngày 12/03/2019 về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 02/04/2019

     Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHCĐ 2019

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 3 trong tổng số 23
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia