Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Thông báo cổ đông


Báo cáo quản trị và Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu 2018
01.08.2018

Báo cáo quản trị và Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu 2018

 - Báo cáo quản trị

 - Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu 2018

 

 

 
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018
28.04.2018

Biên bản Đại hội cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018

 
Báo cáo thường niên SQC 2017
16.04.2018

 Báo cáo thường niên SQC 2017

 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018
13.04.2018

 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018

- Thông báo tổ chức ĐHCĐ 2018

- Chương trình ĐHCĐ 2018

- Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2018

- Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHCĐ 2018

- Báo cáo HDQT và Ban GD 2017

- Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2017

- Tờ trình ĐHĐCĐ 2018

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 4 trong tổng số 22
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia