Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Thông báo cổ đông


Báo cáo quản trị và Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu 2018
01.08.2018

Báo cáo quản trị và Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu 2018

 - Báo cáo quản trị

 - Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu 2018

 

 

 
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018
28.04.2018

Biên bản Đại hội cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018

 
Báo cáo thường niên SQC 2017
16.04.2018

 Báo cáo thường niên SQC 2017

 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018
13.04.2018

 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018

- Thông báo tổ chức ĐHCĐ 2018

- Chương trình ĐHCĐ 2018

- Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2018

- Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHCĐ 2018

- Báo cáo HDQT và Ban GD 2017

- Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2017

- Tờ trình ĐHĐCĐ 2018

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 19
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.091 seconds, 1.18 MB
Application afterRoute: 0.126 seconds, 1.63 MB
Application afterDispatch: 0.280 seconds, 2.45 MB
Application afterRender: 0.426 seconds, 3.21 MB

Bộ nhớ sử dụng

3401304

18 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM sqc_menu AS m
    LEFT JOIN sqc_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,13,17,22,29,32,33,34,35,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM sqc_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 18)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM sqc_categories AS c
    INNER JOIN sqc_sections AS s
    ON s.id = c.SECTION
    WHERE c.id = 11
    LIMIT 0, 1
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 6. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM sqc_content AS a
    LEFT JOIN sqc_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN sqc_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN sqc_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 11
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-12-13 21:59:04' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-12-13 21:59:04' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 0, 8
 7. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(184,183,182,181,180,179,178,177)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(184,183,182,181,180,179,178,177)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 9. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM sqc_content AS a
    LEFT JOIN sqc_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN sqc_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN sqc_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 11
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-12-13 21:59:04' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-12-13 21:59:04' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 10. SELECT alias
    FROM sqc_menu
    WHERE id = 18
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM sqc_modules AS m
    LEFT JOIN sqc_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 18 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(16,18,1,25,19,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 13. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM sqc_content AS a
    INNER JOIN sqc_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN sqc_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1  
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-13 21:59:04' )  
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-13 21:59:04' )
    AND cc.id = 26
    AND cc.SECTION = s.id
    AND cc.published = 1
    AND s.published = 1
    ORDER BY a.ordering
    LIMIT 0, 1
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(56)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 15. SELECT *
    FROM sqc_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 16. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM sqc_menu AS m
    LEFT JOIN sqc_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 17. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,13,17,22,29,32,33,34,35,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 18. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(17,18)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không