Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Quan hệ cổ đông

Danh sách cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên (tính đến ngày 12/11/2009)

TT TÊN CỔ ĐÔNG ĐỊA CHỈ SỐ CMND/ĐKKD SỐ LƯỢNG CP TỶ LỆ
1 Cty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM 4103000992 5.700.000 5,70%
2 Tổng  Cty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - KBC KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2300233993 6.900.000 6,90%
3 Ông Đặng Thành Tâm 6/35D Đường Bình Khánh 3, P. Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 022756956 60.000.000 60,00%
4 Ông Nguyễn Sơn 655 Lô V, Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh 022768266 7.523.100 7,52%
5 Bà Nguyễn Thị Kim Xuân 60 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 500436988 6.900.000 6,90%
Tổng cộng: 87.023.100 87,02%
 

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.057 seconds, 1.18 MB
Application afterRoute: 0.078 seconds, 1.63 MB
Application afterDispatch: 0.128 seconds, 2.28 MB
Application afterRender: 0.229 seconds, 3.01 MB

Bộ nhớ sử dụng

3187608

14 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM sqc_menu AS m
    LEFT JOIN sqc_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,13,17,22,29,32,33,34,35,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM sqc_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 20)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM sqc_content AS a
    LEFT JOIN sqc_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN sqc_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN sqc_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN sqc_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 47
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-13 22:05:00' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-13 22:05:00' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(47)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(24)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 7. UPDATE sqc_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='47'
 8. SELECT alias
    FROM sqc_menu
    WHERE id = 20
 9. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM sqc_modules AS m
    LEFT JOIN sqc_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 20 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(16,18,1,19,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 11. SELECT *
    FROM sqc_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 12. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM sqc_menu AS m
    LEFT JOIN sqc_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,13,17,22,29,32,33,34,35,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(17,20)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không