Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các sản phẩm chính

Hiện nay, SQC đang có những sản phẩm chính:

 • Quặng thô khai thác tại các mỏ có hàm lượng TiO2 30% - 40%
 • Zircon, Rutile
 • Quặng tinh với hàm lượng TiO2 52%
 • Xỉ Titan với hàm lượng TiO2 đến 93%

Sản phẩm của SQC được quản lý trong suốt quá trình sản xuất từ khâu nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm đầu ra để đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Quặng thô

Quặng thô được tách tuyển từ quặng sa khoáng, có hàm lượng TiO2 30% - 40%. Trong quy trình sản xuất, quặng thô sẽ tiếp tục được sử dụng làm nguyên liệu chế biến ra quặng tinh với hàm lượng TiO2 cao hơn.

Zircon

Zircon với hàm lượng cao được dùng trong ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng như gạch men, gốm sứ… và ngành công nghiệp điện tử.

Rutile

Sản phẩm Rutile của SQC có hàm lượng cao, được dùng nhiều trong công nghệ sản xuất que hàn.

Quặng tinh

Được chế biến từ quặng thô có hàm lượng TiO2 30% - 40%, sản phẩm quặng tinh của SQC được nâng hàm lượng TiO2 lên đến 52%. Và đây là nguồn nguyên liệu để sản xuất xỉ Titan.

Xỉ Titan

Sản phẩm xỉ Titan của SQC có hàm lượng TiO2 cao, đến 93%, tùy theo nhu cầu của khách hàng. Đây là sản phẩm Titan có độ tinh khiết cao nhất Việt Nam hiện nay. Mặt khác, quy trình công nghệ khép kín từ khâu khai thác sa khoáng tại các mỏ quặng đến tuyển tinh thành Ilmenite và cuối cùng là luyện thành xỉ đều được thực hiện và kiểm tra nghiêm ngặt qua từng giai đoạn và chính quy trình này góp phần làm cho giá thành tối ưu.

Nha-may-Xi-Titan-dang-hoat-dong

Gang trắng

Sản phẩm đồng hành cùng xỉ Titan là gang trắng được dùng làm nguyên liệu đầu vào trong ngành công nghiệp luyện thép.

 

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.100 seconds, 1.18 MB
Application afterRoute: 0.121 seconds, 1.63 MB
Application afterDispatch: 0.193 seconds, 2.28 MB
Application afterRender: 0.315 seconds, 3.01 MB

Bộ nhớ sử dụng

3192952

14 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM sqc_menu AS m
    LEFT JOIN sqc_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,13,17,22,29,32,33,34,35,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM sqc_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 28)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM sqc_content AS a
    LEFT JOIN sqc_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN sqc_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN sqc_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN sqc_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 39
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-13 22:46:41' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-13 22:46:41' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(39)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(21)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 7. UPDATE sqc_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='39'
 8. SELECT alias
    FROM sqc_menu
    WHERE id = 28
 9. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM sqc_modules AS m
    LEFT JOIN sqc_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 28 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(16,18,1,19,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 11. SELECT *
    FROM sqc_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 12. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM sqc_menu AS m
    LEFT JOIN sqc_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,13,17,22,29,32,33,34,35,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(22,28)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không