Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
ANNOUNCEMENT
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020
There are no translations available.

06.03.2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020

- Thông báo họp ĐHCĐ 2020

- Chương trình ĐHCĐ 2020

- Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2020

- Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHCĐ 2020

- Báo cáo HĐQT và Ban GĐ 2019

- Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2019

- Tờ trình ĐHĐCĐ 2020

 
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Updated: 21-October-2011

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia