Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Thông báo cổ đông
BC quản trị năm 2019 và Danh mục cổ đông lớn năm 2019

Ngày 08/01/2019

Báo cáo quản trị năm 2019

Báo cáo danh sách cổ đông lớn đến 31/12/2019

 
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia