Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
ANNOUNCEMENT
BC quản trị năm 2019 và Danh mục cổ đông lớn năm 2019
There are no translations available.

Ngày 08/01/2019

Báo cáo quản trị năm 2019

Báo cáo danh sách cổ đông lớn đến 31/12/2019

 
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Updated: 21-October-2011

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia