Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Thông báo cổ đông
Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
25.04.2019

 Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị  & thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

 
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia