Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Thông báo cổ đông
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ 2016

Công ty Cổ phần Khoáng Sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để chốt danh sách Cổ đông trước khi tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Thời hạn chậm nhất là ngày 25/03/2016.

Vui lòng Click vào đây để xem nội dung chi tiết.

 
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia