Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Thông báo cổ đông
Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật của SQC

Từ ngày 01/02/2016, bà Đặng Thị Hoàng Phượng không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật Công ty. Người thay thế là bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - thành viên hội đồng quản trị, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày Giấy chứng nhận Đầu tư được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 

Vui lòng click vào đây để xem nội dung chi tiết.

 
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia